Reglement

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Het parcours van 1 km en van 2,5 km solo en in team (estafette) staat open voor zwemmers die geboren zijn in 2006 of vroeger (ten minste 16 jaar op de dag van het evenement). De zwemmers dienen ouder te zijn dan 18 jaar voor de 5 km solo of in team (op de dag van het evenement).

Zwemmers moeten een medisch attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat er geen contra-indicatie is voor het beoefenen van de zwemsport of triatlon in wedstrijdverband en dat dateert van minder dan 6 maanden voor de datum van het evenement. Zij zullen ook 3€ extra moeten betalen voor de verzekering van één dag.

VERZEKERING

Zwemmers moeten inschrijven op de individuele ongevallenverzekering die bij de inschrijving wordt aangeboden en waarvan het bedrag 3€ bedraagt. De verzekerings- en bijstandswaarborgen worden toegekend voor het evenement waaraan de zwemmer deelneemt, en wel voor de duur van het op zaterdag 10 september 2022 geplande evenement.

Een inschrijving wordt als onvolledig beschouwd indien niet alle onderstaande vereisten verenigd zijn:

  • Inschrijvingsformulier naar behoren ingevuld online of ter plaatse op de dag van het evenement;
  • Medisch attest dat er geen contra-indicatie is voor de beoefening van wedstrijdzwemmen, jonger dan 6 maanden op de datum van het evenement.
  • Betaling van het inschrijvingsgeld;
  • Het aanvaarden van onderhavig reglement bij de inschrijving online of ter plaatse.

Indien het medisch attest niet ten laatste op de dag van de wedstrijd wordt voorgelegd, of indien de documenten niet in orde zijn, zal de deelnamepet niet worden uitgereikt en zal geen terugbetaling worden gedaan.

SPORTREGELS

Uitvallers dienen zich zo snel mogelijk te melden bij de organisatie en moeten hun tijdchip dan inleveren.

In geval van nood zijn de zwemmers en teams verplicht elkaar bij te staan zoveel als zij kunnen. Het begrip solidariteit is sterker dan het begrip team en dan de race.

De EcOpenWater wordt niet geärbitreerd, en deelnemers moeten zich hiervan bewust zijn. In geval van geschil zal de voorkeur worden gegeven aan een minnelijke schikking.

Vrijwilligers kunnen getuigen in geval van bezwaar. Vrijwilligers op het water en op de oevers, bijgestaan door kajaks, zullen langs het hele parcours aanwezig zijn om de veiligheid van de zwemmers te garanderen. Elke zwemmer die zich niet aan de veiligheidsinstructies houdt, kan van de wedstrijd worden uitgesloten en uit het water worden gehaald.

Mondeling bezwaar kan worden gemaakt bij de organisator, ten laatste 45 minuten na de aankomst. De organisator zal een beslissing nemen in de sportieve geest van de wedstrijd.

EERSTE HULP

Tijdens de race zal indien nodig medische bijstand worden verleend en eerste hulp. De medische hulpdiensten en de redders van het evenement zijn gemachtigd om een deelnemer die niet in staat lijkt om deel te nemen aan de wedstrijd op het moment van de start of om de race verder te zetten, uit de wedstrijd te nemen.

TIJDSREGISTRATIE

Er wordt gezorgd voor elektronische tijdswaarneming en de deelnemers zijn verplicht een chip te dragen die aan hun pols wordt bevestigd met het polsbandje dat samen met de wedstrijdbadmuts wordt geleverd. Deelnemers in teams (estafettes) moeten de chip na elke ronde aan elkaar doorgeven.

CUT OFF

De tijdslimiet voor het parcours van 1 km solo of estafette bedraagt 45min of 4:30/100m

De tijdslimiet voor het parcours van 2,5 km solo of estafette bedraagt 1u30 of 3:36/100m

De tijdslimiet voor het parcours van 5 km solo of estafette bedraagt 2u30 of 3:00/100m (1u10 na het einde van de eerste lus)

KLASSEMENT

Er bestaan meerdere klassementen per parcours.

De prijsuitreikingen zullen plaatsvinden zodra de klassementen bekend zijn. Enkel deelnemers die bij de prijsuitreiking aanwezig zijn, komen in aanmerking voor de geschenken.

PODIUM :

Zeepaard solo 1 km: 1ste, 2de en 3de mannen en vrouwen

Zeepaard team (3) 1 km: 1ste, 2de en 3de mannen, vrouwen en gemengd

Dolfijn solo 2,5 km: 1ste, 2de en 3de mannen en vrouwen

Orka solo 5 km: 1ste, 2de en 3de mannen en vrouwen

Orka team (2) 5 km: 1ste, 2de en 3de mannen, vrouwen en gemengd

Tijdstip voor het afhalen van de wedstrijdbadmutsen

De wedstrijdbadmutsen mogen worden afgehaald op zaterdag 10 september van 8u30 tot 9u30 voor de parcours van 2,5 en 5 km en tot 9u45 voor het parcours van 1 km. Het afhalen van de wedstrijdbadmuts moet uiterlijk 30 minuten voor de start van de wedstrijd gebeuren, zoniet kan je niet deelnemen.

De wedstrijdbadmutsen kunnen alleen worden afgehaald op vertoon van een identiteitsbewijs en de eventueel ontbrekende documenten (bewijs van licentie, medisch attest, enz.). De wedstrijdbadmuts kan uitsluitend door de deelnemer zelf worden afgehaald.

Er wordt ten zeerste aangeraden om op de ochtend van het evenement zo vroeg mogelijk aanwezig te zijn om de starttijden niet te vertragen.

WEDSTRIJDBADMUTS

De wedstrijdbadmuts is individueel, op naam en niet overdraagbaar (geen nieuwe toewijzing). Het kan niet van het ene evenement naar het andere worden overgedragen.

DRAGEN VAN DE WEDSTRIJDBADMUTS EN MARKERING

Om redenen van identificatie en veiligheid moeten de deelnemers de hun verstrekte badmuts gedurende de gehele race dragen. Enkel de door de organisator uitgereikte genummerde badmutsen zijn toegestaan. Indien een deelnemer de aankomstlijn overschrijdt zonder genummerde badmuts of chip, mag hij/zij niet deelnemen aan de klassementen (tenzij de badmuts of chip tijdens de wedstrijd verloren is gegaan; ter beoordeling van de organisatie). In geval van verlies of niet-teruggave van de chip zal de deelnemer een bedrag van 30 euro moeten betalen om de tijdregistratieorganisatie te vergoeden. De chip moet aan de pols worden gedragen!

Het markeren van het nummer van de deelnemer op de handen en/of schouders is verplicht. Elke zwemmer krijgt een uniek nummer voor de duur van het evenement.

REGLEMENTAIRE ZWEMPAKKEN EN WETSUITS

Enkel zwempakken, FINA gecertificeerde zwempakken, triatlonpakken of wetsuits van het type surf of swimrun (zwemloop) zijn toegestaan. Neopreen wetsuits die door zwemmers worden gebruikt, mogen niet dikker zijn dan 5 mm, uit één stuk. Duikpakken zijn niet toegestaan. Het gebruik van een veiligheidsboei is niet verplicht, maar wordt aanbevolen (boei bevestigd aan het middel).

SPECIFIEKE VERBODSBEPALINGEN

Kunstmatige hulpmiddelen, paddles, handschoenen, neopreensokken/schoenen, snorkels, vinnen, drijfhulpmiddelen zoals boeien of andere drijvende voorwerpen zijn verboden, met uitzondering van speciale veiligheidsboeien voor het zwemmen in open water (boei bevestigd aan het middel). Alle gemotoriseerde apparatuur is eveneens verboden.

Elke fysieke of materiële hulp, vanaf de start van de wedstrijd tot aan de aankomst van de deelnemer, is verboden en kan leiden tot diskwalificatie. Om veiligheidsredenen is het toegestaan zich tijdelijk aan een vast punt of veiligheidsboot vast te houden.

PARCOURS

Het uitgestippelde parcours moet verplicht gevolgd worden. Het parcours wordt afgebakend door de startboeien, de bochtboeien en de finishboog. Gevaarlijke zones (vaste boten, brugpijlers) worden gemarkeerd en indien nodig beschermd met kajaks of stand-up paddles.

WATERTEMPERATUUR EN HET DRAGEN VAN EEN WETSUIT

Volgens het reglement van de Koninklijke Belgische Zwembond kan de wedstrijd niet plaatsvinden als de watertemperatuur op de dag van het evenement lager is dan 16°C. Tussen 16°C en 18°C moet een wetsuit worden gedragen. De maximumtemperatuur mag niet hoger zijn dan 31°C.

AFGELASTING BUITEN DE WIL VAN DE ORGANISATOR

In geval van overmacht of bij een natuurramp, een waterkwaliteit die niet voldoet aan de Europese normen voor zwemwater, elke reden buiten de wil van de organisatie of elke andere omstandigheid die de veiligheid van de deelnemers in gevaar kan brengen, kan de organisator genoodzaakt zijn één of meerdere parcours of zelfs het gehele evenement af te gelasten, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige terugbetaling of vergoeding van welke aard dan ook.

ANNULERING VAN DE DEELNAME VAN EEN DEELNEMER

Gratis annulering voor alle registraties in orde van betaling voor 1 mei 2022.

Voor de inschrijvingen gemaakt na deze datum:

50 % tot 12 weken vóór het evenement

25 % tot 4 weken vóór het evenement

Geen terugbetaling na 4 weken vóór het evenement (behalve om medische redenen met bewijs). Terugbetaling van 95% van het inschrijvingsgeld).

RESPECT VOOR HET MILIEU

ECOpenWater is een milieuverantwoordelijk evenement. Uit respect voor het milieu is het ten strengste verboden afval (papier, plastic verpakkingen, enz.) achter te laten in het water, op de oevers van het meer van Robertville en in het zwemdorp. Afvalbakken zullen beschikbaar zijn in het zwemdorp en bij de startpunten van de races. Zij moeten absoluut door deelnemers en toeschouwers worden gebruikt.

VALIDERING VAN DE INSCHRIJVING

Elke deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en alle bepalingen ervan te aanvaarden, zoniet zal zijn/haar inschrijving niet in aanmerking worden genomen.